Zobacz opis archiwalny

Zespół 2 - Archiwum Książąt Szczecińskich
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 65 2

Tytuł

Archiwum Książąt Szczecińskich

Data(y)

  • 1532-1808 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

9000 j.a., 200 m.b., papier, pergamin

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gryfici - książeta pomorscy (1121-1637)

Biografia

Dynastia Gryfitów, książąt pomorskich pojawiła się w trakcie zajmowania przez księcia polskiego Bolesława Krzywoustego Pomorza Zachodniego. Pierwszym historycznym przedstawicielem rodu był Warcisław I, który w 1124 roku przyjął chrzest z rąk biskupa Ottona z Bambergu.
Książęta Gryfici władali Pomorzem do 1637 roku, kiedy to umarł ostatni z książąt panujących, Bogusław XIV. W tym czasie książęta byli lennikami polskim, cesarskim, następnie duńskimi, brandenburskimi, a ostatecznie stali się bezpośrednimi lennikami cesarzy jako książęta Rzeszy (1521 rok).

Nazwa twórcy

Rejencja Pomorska w Szczecinie

Historia administracji

Na podstawie Regiementverfassung z 1634 roku

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Podział księstwa w 1532 r. pomiędzy Barnima XI i Filipa I zakładał również rozdzielenie archiwum. Uzgodniono wówczas, że na zamku w Wołogoszczy zostanie złożona dokumentacja dotycząca całego państwa Gryfitów. Natomiast w Szczecinie miały pozostać tylko archiwalia dotyczące księstwa szczecińskiego oraz odpisy ważniejszych dokumentów ogólnokrajowych. Jednakże wbrew układowi Wołogoszcz nie stała się głównym archiwum państwa. Obie instytucje były równorzędne, a z czasem ta znajdująca się na zamku w Szczecinie stała się dominująca.
W 1642 r., już po wymarciu dynastii Gryfitów, sporządzono repertoria dla akt szczecińskiego archiwum książęcego. Był to już wówczas zespół zamknięty i składał się z dwóch części (Pars I, II). Część pierwsza liczyła 133 grupy rzeczowe dotyczące dynastii Gryfitów oraz kontaktów z podmiotami zagranicznymi, natomiast druga 54 dotyczące spraw wewnętrznych księstwa. Ponadto do zespołu w 1653 r., jako część trzecią (Pars III), dołączono Archiwum Księstwa Kamieńskiego.
Materiały te przejęła administracja szwedzka. Po pokoju sztokholmskim w 1720 r. wraz z zrzeczeniem się Szczecina, Szwedzi przekazali władzom pruskim archiwalia po nieistniejącym już państwie pomorskim. Przyjęła je powstała w 1723 r. Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie, by następnie przekazać opiekę nad nimi Rejencji Pomorskiej. Archiwalia złożono na zamku w Szczecinie, a przeprowadzone skontrum ujawniło wiele braków w dawnej registraturze. Powołany na etat archiwisty w 1767 r. radca Stiege uporządkował zespół, według zachowanego repertorium z 1642 r., włączając do tego układu również akta znajdujące się w bieżących registraturach Rejencji i Archiwum Krajowego.
Kolejne prace nad archiwum książęcym zostały podjęte w 1811 r. w związku z podziałem akt między zreformowane urzędy administracji pruskiej. W ich wyniku archiwalia książęce, oraz wytworzone przez inne dawne kancelarie, zostały rozdzielone między Rejencję Szczecińską i Wyższy Sąd Krajowy w Szczecinie, gdzie szybko uznano je za bezużyteczne dla funkcjonowania urzędów i złożono na strychu zamku szczecińskiego. Do ponownego zainteresowania tymi aktami doszło po wydaniu przez kanclerza Hardenberga w 1819 r. zarządzenia o archiwaliach. Akta dawne zostały poddane przeglądowi oraz wyłączone z registratur bieżących, a następnie przekazano je utworzonemu w Szczecinie Archiwum Prowincjonalnemu. Przy wydzielaniu zespołu archiwiści uznali jednostki wytworzone przez Rejencję Pomorską w latach 1653–1808 za integralną część registratury archiwum książąt szczecińskich. Ponadto do archiwum książęcego dołączono wówczas niektóre akta wytworzone w Rejencji Szwedzkiej i w Pomorskiej Kamerze Wojenno-Skarbowej. Przy porządkowaniu archiwaliów został zachowany układ repertorium z 1642 r. z podziałem na parsy i titulusy. W 1933 r. w związku z nowym rozmieszczeniem zespołów w magazynach archiwalnych AKS został oznaczony repozyturą 4 (Rep. 4 Herzoglich Stettiner Archiv).
W czasie II wojny światowej AKS w wyniku rozśrodkowania zostało podzielone – część zespołu znalazła się w Spantekow na Rugii, część w Pęzinie. Z tego ostatniego miejsca archiwalia w maju 1947 r. zostały sprowadzone do Szczecina. Natomiast akta ze Spantekow niemieccy archiwiści zgromadzili w Greifswaldzie. W 1961 r. w ramach rewindykacji, archiwum w Greifswaldzie (wówczas NRD) przekazało część akt książęcych do archiwum szczecińskiego. W Landesarchiv w Greifswaldzie: Rep. 4 Herzöglich Stettiner Archiv, 2600 j.a., 37,9 m.b., z lat 1564–1812. W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem: HA XV Pommern, Rep. 4 Herzoglich Stettiner Archiv, 2 j.a., z 1630 r.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Akta zespołu stanowiły do 1945 roku integralną część zasobu Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie, a w 1945 roku zostały przejęte przez polskich archiwistów.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część (Pars) I.
Religia, wprowadzenie reformacji, organizacja kościoła, ceremonie i dysputy religijne, sprawy innych religii (Żydzi i katolicy), sprawozdania z obrad sejmów księstwa i Rzeszy, korespondencja z cesarzem odnośnie religii i szkolnictwa, z lat 1440–1809, 94 j.a.
Stosunek prawno-polityczny księstwa do cesarstwa, korespondencja z cesarzem, mandaty cesarskie, sejmy Rzeszy, sojusze polityczne, utrzymanie pokoju powszechnego, liga szmalkaldzka, podatek na wojnę z Turkami, kontyngenty wojenne księstwa, z lat 1507–1790, 153 j.a.
Świadczenia finansowe księstwa na rzecz skarbu Rzeszy, ustalanie wysokości świadczeń, uchwały sejmów księstwa odnośnie spraw finansowych, z lat 1521–1703, 28 j.a.
Sejmy księstwa, protokoły posiedzeń, debaty, uchwały końcowe, z lat 1531–1721, 84 j.a.
Problemy monetarne, bicie monety, parytety walut, przepisy monetarne, z lat 1549–1662, 58 j.a.
Zależność lenna Księstwa Pomorskiego od cesarza, formuły przysięgi lennej, listy lenne, pretensje elektorów brandenburskich wobec książąt, zobowiązania księstwa, z lat [1417]–1696, 25 j.a.
Wzajemna sukcesja między Brandenburgią i Pomorzem, układy dotyczące sukcesji, rokowania między Brandenburgią a Szwecją o podział Pomorza, z lat 1558–1680, 21 j.a.
Polonica, układy i sojusze Księstwa Pomorskiego z Polską, elekcje w Polsce, lenno lęborsko-bytowskie, sprawy i zatargi graniczne, wojny prowadzone przez Polskę, udział przedstawicieli Gryfitów w sejmach w Warszawie, kontakty handlowe, z lat [1325] 1525–1747, 24 j.a.
Poselstwa pomorskie do Polski, sprawozdania poselstw, instrukcje dla posłów, pożyczka udzielona Zygmuntowi Augustowi, powołanie komisji do spraw granic, odpisy polskich uchwał sejmowych i konstytucji, z lat 1560–1787, 25 j.a.
Żegluga na Warcie, Noteci i Odrze, porozumienia dotyczące handlu i żeglugi, sprawy ceł, z lat 1511–1750, 18 j.a.
Granica pomorsko-polska, opisy granicy, zatargi graniczne, powoływanie komisji do spraw regulacji granic, lustracje granic, matrykuły graniczne, granica polsko-nowomarchijska, z lat [1251] 1538–1773, 32 j.a.
Inne polonica, wrocławskie prawo składu, stosunki handlowe z Wrocławiem, Gdańskiem, spotkanie księcia Barnima z Zygmuntem Augustem w Gdańsku (1552), tumult w Gdańsku, korespondencja dotycząca długów, rozbojów, złodziejstwa, rabunków, ścigania przestępców, wstawiennictwa, pomoc dla Polski w wojnie z Turcją, polsko-pruskie układy graniczne, traktat warszawski między Polską a Prusami, z lat 1512–1773, 83 j.a.
Stosunki z Parmą i królestwem Sardynii, sprawy handlowe i wojskowe, z lat 1551–1751, 3 j.a.
Kontakty z Hiszpanią i Portugalią, wojny francusko-hiszpańskie, angielsko-hiszpańskie, Niderlandy, sprawy handlu, z lat 1558–1719, 8 j.a.
Stosunki z Anglią i Szkocją, wojny religijne, żegluga i handel, z lat 1539–1801, 10 j.a.
Francja i Nawarra, wojny we Francji, podróże możnych do Francji, emigracja francuska, w tym hugenoci w Szczecinie i na Pomorzu, handel z Francją, z lat 1584–1804, 8 j.a.
Niderlandy, wojny, żegluga, sprawy celne, handel, ściganie przestępców, z lat 1557–1815, 18 j.a.
Szwecja, Dania, Lubeka i Hamburg, układy i pakty z Danią i Szwecją, żegluga i handel, kongres pokojowy w Szczecinie (1570), przemarsze i kwaterunek wojsk szwedzkich na Pomorzu, wojna trzydziestoletnia, cła sundzkie, działalność administracyjna i prawo sukcesji Szwecji do Pomorza brandenburskiego, kontakty władz szwedzkiej i brandenbursko-pruskiej części Pomorza, z lat 1507–1801, 160 j.a.
Inflanty, Moskwa, Kurlandia, poselstwa do Moskwy, sprawa Inflant i roszczenia do nich Polski, korespondencja z książętami Kurlandii (mariaże), stosunki Kurlandii z Polską, przejazd przez Szczecin poselstwa rosyjskiego, przemarsze wojsk rosyjskich przez Pomorze (wojna siedmioletnia), z lat 1557–1801, 43 j.a.
Austria, Bawaria, Palatynat i Saksonia, handel, cła, korespondencja książąt pomorskich z miejscowymi rodami książęcymi, z lat 1504–1635, 16 j.a.
Palatynat, układy z księstwem Palatynatu, początek wojny trzydziestoletniej, korespondencja z domami panującymi w: Austrii, Bawarii, Nassau, Czechach, Westfalii, Wirtenbergii, na Śląsku i Węgrzech oraz z magistratem w Augsburgu i Ratyzbony, z lat 1576–1777, 28 j.a.
Saksonia, koligacje rodzinne, podróże do Saksonii, handel, cła, zburzenie Magdeburga, dezercje, windykacja długów, z lat 1515–1762, 43 j.a.
Mansfeld, sprawy wojskowe, zadłużenie hrabstwa Mansfeld, spory, długi, handel, z lat 1554–1774, 20 j.a.
Hesja, sprawy domu panującego w Hesji, produkcja soli, z lat 1543–1763, 6 j.a.
Jülich, sprawy wewnętrzne i rodzinne dworu książęcego, handel, roszczenia pieniężne, z lat 1538–1771, 10 j.a.
Frankonia, korespondencja z biskupem Würzburga i księstwem Nassau-Usingen w sprawach poddanych, z lat 1564–1753, 3 j.a.
Badenia, informacje dotyczące margrabiów Badenii, z lat 1589–1774, 4 j.a.
Anhalt, personalia książąt Anhalt, korespondencja obu dworów w sprawach poddanych i spadkowych, z lat 1549–1765, 6 j.a.
Układy z Brandenburgią, sprawy sukcesji między Brandenburgią a Pomorzem, z lat [1421]–1632, 43 j.a.
Cła odrzańskie, żegluga i cła, spory o cła z Frankfurtem nad Odrą, cło w Kostrzynie (Küstrin), Prenzlau, Schwedt i Odersburg, żegluga na szlaku Odra – Łaba – Hawela, regulacja Odry, handel z Danią, spory Szczecina (Stettin) ze Stefanem Loitz, z lat 1531–1632, 43 j.a.
Granica z Marchią, zatargi przygraniczne, spory, wytyczanie granicy, ugody, z lat 1510–1803, 69 j.a.
Brandenburgia, stosunki obustronne, podróże książąt szczecińskich do Marchii Brandenburskiej, ściganie przestępców, windykacja długów, z lat 1500–1782, 85 j.a.
Brunszwik, Lüneburg, personalia rodu panującego w Brunszwiku, podróże książęce, sprawy Litwy i Inflant, przemarsz wojsk brunszwickich na wojnę do Prus (1563), spory między oboma dworami, lüneburskie saliny, handel solą, z lat 1519–1749, 42 j.a.
Meklemburgia, układy dziedziczne, korespondencja w sprawach poddanych, z lat 1498–1764, 6 j.a.
Cła meklemburskie, z lat 1560–1636, 3 j.a.
Granica meklemburska, spory graniczne, z lat 1530–1801, 9 j.a.
Polityka meklemburska, koligacje rodzin panujących, porozumienia, handel, roszczenia spadkowe poddanych, stosunki Meklemburgii z Rostockiem, niepokoje i stosunki wewnętrzne w Meklemburgii, z lat 1478–1784, 55 j.a.
Prusy, wojna w Inflantach, stosunki wewnętrzne w Prusach Książęcych, przemianowanie Prus Królewskich na Prusy Zachodnie, z lat 1556–1773, 20 j.a.
Holsztyn, koligacje rodzinne rodów panujących, ściganie przestępców, z lat 1556–1774, 13 j.a.
Śląsk, Legnica (Liegnitz), Brzeg (Brieg), personalia książąt śląskich, wojna siedmioletnia, przywileje Wrocławia (Breslau), fortyfikacje Świdnicy (Schweidnitz), długi książąt śląskich, sprawy spadkowe, z lat 1573–1776, 14 j.a.
Kontatkty z różnymi dworami, personalia rodzin panujących, przyczyny wybuchu wojny trzydziestoletniej, konsulaty honorowe: amerykański i angielski, informacje dotyczące komety, dysputy religijne, traktat o jeździectwie, z lat 1576–1811, 24 j.a.
Biskupstwo w Strasburgu, sprawy wewnętrzne miasta i biskupstwa, personalia biskupów z lat 1589–1634, 5 j.a.
Landtagi, pisma konwokacyjne, przebieg posiedzeń sejmowych i uchwały końcowe (Landtags Abschiede), z lat 1535–1637, 36 j.a.
Wojna trzydziestoletnia, ustawodawstwo obronne Rzeszy, informacje o poszczególnych fazach wojny, korespondencja miast pomorskich z dowódcami wojsk, wylądowanie wojsk szwedzkich na Pomorzu, wtargnięcia lisowczyków na Pomorze, blokada portów, wejście wojsk cesarskich na Pomorze, obronność Szczecina (wykazy amunicji), kontrybucja, grabieże i rabunki wojsk, ustanowienie tymczasowego zarządu szwedzkiego nad Pomorzem i porozumienia szwedzko-brandenburskie, z lat 1609–1678, 85 j.a.
Poselstwa i układy, zakwaterowanie obcych wojsk, pomorskie poselstwa do dworów panujących, porozumienie króla Gustawa Adolfa z Bogusławem XIV, śmierć Gustawa Adolfa, Obronność Szczecina, poselstwo perskie w Szczecinie (1715), z lat 1628–1715, 40 j.a.
Militaria, informacje o wojnie trzydziestoletniej, układy księcia Bogusława z dowódcami wojsk szwedzkich i cesarskich, żądania dowódców wojskowych, z lat 1627–1635, 5 j.a.
Hołdy lenne, rejestry złożonych hołdów księciu przez miasta i szlachtę, dane o rodach szlacheckich, w tym kaszubskich, odnowienia przywilejów lennych oraz uchwały landtagów w sprawach lennych, z lat 1494–1793, 190 j.a.
Genealogia książąt pomorskich, drzewa genealogiczne rodu Gryfitów, informacje dotyczące poszczególnych członków rodziny książęcej, sprawy majątkowe, spadkowe, przepowiednie odnośnie rodu, horoskopy, wykazy kosztowności, spisy, biblioteczne, mapa Lubinusa, koligacje małżeńskie z innymi rodami panującymi, z lat 1499–1706, 70 j.a.
Książę Barnim XI, stosunki księcia z Brandenburgią i innymi państwami Rzeszy, Polską, spory księcia ze szlachtą o dobra lenne, horoskop księcia, z lat 1532–1602, 15 j.a.
Spadek i dziedzictwo po księciu Barnimie XI, testament księcia, jego długi, inwentarz kosztowności, spory spadkobierców, śmierć żony Barnima, z lat 1539–1604, 9 j. a.
Podział Księstwa Pomorskiego między członków domu panującego, układy książąt, klejnoty Bogusława X, podział księstwa (1531/1532), założenie Pedagogium, porozumienia między członkami rodu: Kazimierzem IX, Bogusławem XIII, Filipem II, Franciszkiem I, Bogusławem XIV, Jerzym II, Ulrykiem, śmierć i pogrzeby książąt: Kazimierza IX, Filipa II, Franciszka I, Ulryka, Bogusława XIV, z lat [1402]–1667, 98 j.a.
Księstwo Wołogoskie, śmierć i testament Filipa I oraz jego żony, zbrojownia w Wołogoszczy, spadkobiercy księcia Filipa I, sprawy graniczne księstwa, z lat 1536–1617, 10 j.a.
Układy dziedziczne między książętami szczecińskim i wołogoskimi, z lat 1563–1590, 3 j.a.
Administracja księstwa wołogoskiego, obronność kraju, Kosmografia Münstera, przepisy porządkowe, stosunki z księciem Kurlandii, uniwersytet w Greifswaldzie, klasztory, kościoły, okupacja Wołogoszczy, długi książęce, obsada stanowisk, dobra książęce, przywileje miast, sprawy lenne, bractwa kurkowe, z lat 1538–1705, 58 j.a.
Zjazdy doradców i urzędników książąt szczecińskich i wołogoskich, wspólne uzgodnienia dotyczące polityki zagranicznej, w tym z Polską i wewnętrznej, z lat 1537–1606, 22 j.a.
Cła, przywileje celne, spory celne, sprawy handlowe, z lat [1424]–1795, 8 j.a.
Opłaty z rybołówstwa, ordynki dotyczące rybołówstwa, handel rybami, spory i skargi, z lat 1535–1625, 14 j.a.
Książęta wołogoscy, studia książąt, testamenty, zgony, zaopatrzenie wdów, z lat 1529–1629, 17 j.a.
Ród von Wussow, dobra lenne rodu, członkowie rodu, z lat 1507–1747, 14 j.a.
Problemy graniczne, spory i porozumienia graniczne Księstwa Szczecińskiego z Księstwem Wołogoskim oraz granice Pomorza Tylniego z Pomorzem Przednim, z lat [1310]–1817, 27 j.a.
Ród von Schulenburg, spory z książętami, kościołem oraz gminami, z lat 1527–1666, 20 j.a.
Ród von Eickstedt, stosunki majątkowe i rodzinne, z lat 1579–1764, 1 j.a.
Ród von Polchow (Neuhaus), stosunki majątkowe i rodzinne, z lat 1600–1612, 1 j.a.
Ród von Ramin, stosunki majątkowe i rodzinne, z lat 1574–1618, 1 j.a.
Ród Trampe i Steiwehr, stosunki majątkowe i rodzinne, z lat 1519–1678, 3 j.a.
Miasto Gryfino, przywileje, granice, cechy, ciężary wojenne, z lat [1247]–1804, 6 j.a.
Swobnica i Schwedt, granice, spory o puszczę, kamera celna w Schwedt, dzierżawy, z lat 1547–1787, 4 j.a.
Handel zbożem w miastach, Stralsund, Greifswald, Anklam, Demmin, z 1595 r., 1 j.a.
Stralsund, spory graniczne, jurysdykcja, spory mieszczan, handel, cechy, wizytacje kościelne, z lat 1543–1648, 20 j.a.
Lenna, dobra lenne szlachty i miast, młyny, sprzedaż dóbr, spory, podatki, sołectwa, długi Filipa Juliusza, z lat 1559–1638, 17 j.a.
Skargi i zażalenia, supliki i zażalenia do książąt i ich urzędników w sprawach: małżeńskich, cła, podatków, powinności, kontrybucji, handlu i żeglugi, zniesławienia, jurysdykcji, religii, testamentów i procesy w wymienionych sprawach, z lat 1571–1679, 18 j.a.
Barth i Franzburg, zarząd dóbr książęcych, sprawy lenne, spory, budownictwo, zamek książęcy w Barth, choroby i pogrzeby członków rodziny książęcej, z lat 1503–1616, 26 j.a.
Zarząd dóbr książęcych w Bytowie (Bütow) i Darłowie (Rügenwalde), traktat odnośnie Lęborka (Lauenburg) i Bytowa, śmierć księcia Kazimierza IX, klasztor w Bukowie Morskim (See Buckow), objęcie stanowiska sędziego w Spirze przez Barnima XII, granice, wizytacje zarządów, podatki, dochody, hodowla koni, z lat 1508–1679, 32 j.a.
Podróże książąt, podróż Bogusława X do Ziemi Świętej, Filipa I do Heidelbergu, Jana Fryderyka do Pragi i na Węgry, Barnima XI do Erfurtu, Franciszka I do Danii i Kurlandii, Filipa II do Włoch, Ulryka i Bogusława XIV po Pomorzu, z lat 1497–1629, 16 j.a.
Małżeństwa książąt i księżniczek, korespondencja dotycząca ślubów, projekty małżeństw, śluby księżniczek, posagi, wykazy dóbr i klejnotów, uposażenia wdów, śmierć i pogrzeby książąt: Kazimierza IX, Barnima XI, Ulryka, Bogusława XIV, Ernesta de Croy, z lat 1508–1695, 119 j.a.
Daniny na uposażenie księżniczek, ustalenie podatku i jego rejestry, z lat 1533–1797, 7 j.a.
Hołdy stanów pomorskich, plany, terminy i wykazy złożonych hołdów, listy hołdownicze i przysięgi lenne (m.in. w języku polskim), z lat 1500–1632, 39 j.a.
Wasale książęcy, przysięgi i hołdy szlachty i miast, sprawy lenne, prawo kaduka, podatki i daniny, alienacje lenne, przywileje, obowiązki lenników, musterungi, pomoc finansowa dla szlachty, melioracje, księgi hipoteczne, długi, kupno-sprzedaż dóbr, pożyczki, testamenty, alimentacja wdów i sierot, licytacje dóbr lennych, dobra kościelne, fundacje dobroczynne, opłaty z usługi kancelaryjne, z lat 1558–1822, 510 j.a.
Mennictwo, mennica w Szczecinie, prawo mennicze, taksy walut, parytet, ściganie fałszerstw, zakazy wywozu kruszców, edykty mennicze, z lat 1560–1769, 52 j.a.
Ordynki dworskie, organizacja dworu, urzędów i służb, mianowanie urzędników, ich uposażenia i deputaty, organizacja regencji po śmierci Bogusława XIV, organizacja Rejencji Pomorskiej, nominacje urzędników, alimentacja wdów po urzędnikach, z lat 1531–1814, 275 j.a.
Organizacja sądownictwa, przywileje de non apellando, organizacja sądu nadwornego, przepisy dotyczące postępowania sądowego, mianowanie urzędników sądowych, archiwa sądowe, wykazy szlachty, diariusze rejencji (1653–1695), edykty i reskrypty, cenzura, podróże elektorów brandenburskich i królów pruskich, statystyki chrztów, ślubów i zgonów (1723–1749), kalendarze adresowe, tabele wasali, biblioteka książęca i rejencji, księgi posiedzeń rejencji, zbiór prawa i przepisów, z lat 1544–1810, 568 j.a.
Biskupstwo Kamieńskie, Statuty biskupstwa, odpisy dokumentów, układy dotyczące biskupstwa, sekularyzacja, wybór książąt na urząd biskupów, hołdy lenne, stanowiska w biskupstwie, klasztory, kościoły i przytułki, z lat [1356]–1810, 43 j.a.
Świadczenia biskupstwa kamieńskiego na rzecz Rzeszy, z lat 1548–1598, 3 j.a.
Granica biskupstwa, spory i uzgodnienia graniczne, polowania i rybołówstwo, z lat 1513–1669, 14 j.a.
Biskupstwo, stany władztwa biskupiego, ich prawa, posiadłości, stan prawny chłopów, sądownictwo, obsada stanowisk duchownych, z lat 1547–1806, 32 j.a.
Miasto Kołobrzeg (Kolberg), stosunek prawny do biskupstwa, dobra miejskie, sądy, spory miasta, obsada stanowisk, granice, handel, podatki, kościoły, z lat 1530–1814, 74 j.a.
Kapituła Kamieńska, statuty i organizacja kapituły, majątki, podatki, wybory kapitularzy i ich nominacje, wizytacje kościołów, z lat 1490–1784, 34 j.a.
Zakony rycerskie, Joannici, ich dobra, sprawy kontaktów i spory m.in. z książętami, okupowanie dóbr zakonu przez wojska szwedzkie, z lat 1464–1787, 83 j.a.
Konsystorz, organizacja kościoła na Pomorzu i konsystorza, obsada stanowisk, prebend, m.in. w Pedagogium, wizytacje kościelne, szkolnictwo, szpitale, budowa i remonty obiektów kościelnych, alimentacja wdów, kościół katolicki, gminy francuskie, ściganie przestępstw i wykroczeń, z lat 1560–1810, 271 j.a.
Superintendenci, powoływanie superintendentów i innych duchownych, dobra kościelne, wizytacje kościołów i szkół zarządzenia dotyczące obrzędów, ceremonii, modłów, prowadzenia ksiąg metrykalnych, alimentacja wdów, z lat 1550–1775, 74 j.a.
Kościół NMP i Pedagogium w Szczecinie, organizacja kościoła NMP i św. Ottona, obsada stanowisk, dobra, biblioteka, spory i daniny, z lat 1518–1704, 51 j.a.
Uniwersytet w Greifswaldzie, promocje doktorów, uposażanie profesorów, spory z miastem, z lat 1565–1633, 3 j.a.
Pedagogium, organizacja i statuty, prawa studentów i uczniów Pedagogium i Gimnazjum Carolinum, z lat 1579–1682, 5 j.a.
Procesy karne i fiskalne, postępowania sądowe w sprawach rozbojów, zakłócenia spokoju i innych przestępstw kryminalnych, wykonywanie kar (ścięcie), z lat 1522–1635, 66 j.a.
Landtagi, przygotowania do sejmów pomorskich, ich przebieg, uchwały końcowe, obsada urzędów landrata, księgi rozporządzeń, mandatów i ordynków w sprawach podatkowych i kwaterunku wojsk, przywileje stanów, z lat [1429]–1705, 159 j.a.
Podatek turecki, uchwały i podział podatków, z lat 1523–1615, 6 j.a.
Obrona kraju, mobilizacje, musterungi, przegląd sprzętu wojennego, mianowanie oficerów i komisarzy wojennych, podatki na cele obronne i spory o nie, z lat 1523–1747, 88 j.a.
Skarb krajowy, podział i wymiar podatków, ulgi i zadłużenia podatkowe, matrykuły łanów, obsada stanowisk poborców, szacowanie szkód (w skutek zarazy, pożaru), wykazy domów w miastach, kontrybucje, pomiary ziemi, zakładanie nowych wsi, szkody w takcie wojny siedmioletniej, z lat 1574–1766, 346 j.a.
Loitzowie, informacje o rodzinie, spory i roszczenia szlachty, kabała odnośnie wojny prowadzonej przez cesarza Maksymiliana II, z lat 1515–1678, 12 j.a.
Edykty i reskrypty, mandaty i zarządzenia dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej, z lat 1524–1812, 563 j.a.
Opiekuństwo, pozbawienia wolności, sprawy miast, układy sukcesyjne z Brandenburgią, obsada stanowisk, listy lenne, gończe, nakazy pozbawienia wolności, przywileje cechowe, informacje dotyczące miast, sprawy opiekuńcze, z lat 1481–1756, 35 j.a.
Miasteczka prywatne, spory ze szlachtą, wybory władz miejskich, sadownictwo, granice, przywileje, cechy, handel, sprawy kościołów, z lat 1592–1812, 42 j.a.
Darowizny i zapisy książęce, uposażenie urzędników oraz księcia de Croy, lenno, opieka nad ludźmi starymi i ubogimi w Gryfinie (Greifenhagen), wizytacje kościelne w synodzie gryfińskim, z lat 1541–1767, 20 j.a.
Kościoły w Szczecinie (Stettin), wizytacje, matrykuły, budownictwo, klasztory, ziemia kościelna, fundacje i szpitale, z lat 1525–1741, 34 j.a.
Kościoły w Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.), synody, prawo patronatu, budownictwo, szpitale i przytułki, fundacje, wizytacje i obsada stanowisk duchownych, testament i kolegium Groeninga z lat 1539–1786, 69 j.a.
Kościoły w Pyrzycach (Pyritz), wizytacje, własność kościelna, obsadzanie stanowisk duchownych, prawo patronatu, fundacje i szkoły, synody, alimentacja wdów, z lat 1536–1784, 52 j.a.
Kościoły w Gryficach (Greifenberg), wizytacje, synody, matrykuły, obsadzanie stanowisk, finanse kościołów, inwentarz majątku kościelnego, dzierżawa dóbr kościelnych, szpitale, z lat 1510–1753, 23 j.a.
Kościoły w Goleniowie (Gollnow), wizytacje, synody, dochody, matrykuły szpitali i kościołów, z lat 1537–1760, 7 j.a.
Kościoły w Gartz a/O., wizytacje, matrykuły, prawo patronatu, obsada stanowisk duchownych, z lat 1532–1747, 5 j.a.
Kościoły w Dąbiu (Altdamm), matrykuły, własność, dochody kościołów, dzierżawa dóbr kościelnych, szpitale, z lat 1586–1745, 4 j.a.
Kościoły w Wolinie (Wollin), wizytacje, matrykuły, prawo patronatu, budownictwo, własność, klasztor i szkoły, z lat 1547–1747, 14 j.a.
Kościoły w Golczewie (Gülzow), matrykuły, dochody, stan prawny kościołów, z lat 1592–1667, 3 j.a.
Kościoły w Kamieniu Pomorskim (Cammin i/P.), spory Kapituły Katedralnej z miastem, matrykuły, prawo patronackie, własność kościelna, wykazy kościołów, dzierżawy ziemi kościelnej, z lat 1534–1686, 11 j.a.
Kościoły w Dobrzanach (Jacobshagen), Kołbaczu (Kolbatz), Marianowie (Marienfliess), Szadzku (Saatzig), matrykuły i wizytacje, własność kościelna, dochody, obsadzanie stanowisk duchownych, zakładanie nowych parafii, sprawy budowlane, prawo patronatu, z lat 1554–1757, 27 j.a.
Kościoły w Trzebiatowie (Treptow a/R.), wizytacje i matrykuły, obsadzanie stanowisk duchownych, dochody, sprawy budowlane, własność, szpitale, z lat 1594–1759, 12 j.a.
Kościoły w Szczecinku (Neustettin), wizytacje, matrykuły, własność, stan prawny kościołów, obsadzanie stanowisk duchownych, zakładanie nowych parafii, prawo patronatu, sprawy budowlane, szpitale, szkoły, z lat 1537–1778, 33 j.a.
Kościoły w Białogardzie (Belgard), wizytacje, matrykuły, własność, stan finansowy kościołów, obsadzanie stanowisk duchownych, prawo patronatu, szpitale, szkoły, z lat 1540–1700, 20 j.a.
Kościoły w Sławnie (Schlawe), wizytacje, matrykuły, własność, obsadzanie stanowisk duchownych, zakładanie nowych parafii, prawo patronatu, przytułki, szkoły, dochody, z lat 1581–1699, 14 j.a.
Kościoły w Darłowie (Rügenwalde), wizytacje, matrykuły, własność, obsadzanie stanowisk duchownych, prawo patronatu, dochody, sprawy budowlane, szpitale, szkoły, z lat 1611–1784, 27 j.a.
Kościoły w Słupsku (Stolp), wizytacje, matrykuły, własność, obsadzanie stanowisk duchownych, egzaminy kwalifikacyjne, klasztory, szpitale, przytułki, szkoły, sprawy sądowe, gmina zreformowana w Słupsku, z lat 1465–1808, 58 j.a.
Kościoły w Lęborku (Lauenburg), podległość kościołów biskupstwu kujawskiemu, obsadzanie stanowisk kościelnych, matrykuły w tym z okręgu Bytów (Butow), z lat 1590–1800, 7 j.a.
Kościoły w Dobrej Nowogardzkiej (Daber), Łobzie (Labes), Maszewie (Massow), Resku (Regenwalde), Strzmielach (Stramehl), wizytacje, matrykuły, własność, dochody, prawo patronatu, sprawy budowlane, obsadzanie stanowisk duchownych, szpitale, szkoły, z lat 1567–1789, 33 j.a.
Kościoły w Chociwlu (Freienwalde), wizytacje, matrykuły, obsadzanie stanowisk duchownych, własność, dochody, sprawy budowlane, zakładanie nowych parafii , przytułek, z lat 1567–1812, 14 j.a.
Szczecin – rzemiosło i handel, odpisy przywilejów, procesy rady miejskiej z cechami, wywóz zboża, cła, ceny, handel solą, rybołówstwo, młyny, z lat [1301], 1506–1608, 14 j.a.
Szczecin – drogi, mosty, polowania, budowa wodociągów, mostów, bram i murów, polowania w posiadłościach miasta, z lat 1552–1636, 7 j.a.
Szczecin – młyny, spór ze Stargardem, młyny miejskie, prawo składu, spór ze Stargardem o żeglugę i cła na Inie, z lat 1458–1623, 6 j.a
Szczecin – rzeki, jeziora, sprawy graniczne, żegluga, spław drewna, mosty na Odrze, cła, ugoda miasta z księciem Bogusławem X o Jezioro Dąbskie, z lat 1491–1757, 9 j.a
Szczecin – prawo składu, handel, kupiectwo, odpisy przywilejów, handel zbożem, drewnem, winem, wełną, piwem i śledziami, tragarze, cła, gildia kupiecka, z lat [XIII] 1571–1641, 19 j.a.
Szczecin – sądownictwo, organizacja sądu miejskiego, sądy ławniczy i wójtowski, procesy i wyroki w sprawach: długów, spadków, kradzieży i zabójstw, ułaskawienia, pręgierz, szubienica, z lat [1321], 1516–1722, 26 j.a.
Szczecin – ordynki policyjne, zarządzenia, przepisy i ordynki policyjne odnośnie: lichwy, uroczystości ślubnych, chrztów, pogrzebów, zarazy, strojów, opiekuństwa, przestrzeganie zarządzeń miejskich, przyjęcia w poczet obywateli, z lat 1535–1648, 22 j.a.
Szczecin – skarbowość, zadłużenia, skarb miejski, długi, porozumienia z książętami w sprawie likwidacji zadłużenia, kontrola majątku miejskiego, z lat 1543–1635, 20 j.a.
Szczecin – przywileje, spory graniczne, przywileje celne, spór Szczecina z Goleniowem o granice między rzekami Krępą a Iną, z lat 1535–1602, 3 j.a
Szczecin – rozruchy, zatargi, sprawy bezpieczeństwa, czystość ulic, straż miejska, spory o domy, zatargi z książętami, tumulty i rozruchy w mieście, z lat 1507–1650, 20 j.a.
Szczecin – cechy i rzemiosło, przywileje, przepisy cechowe, wykazy członków, rachunki kasowe, egzaminy, świadectwa następujących cechów: aptekarzy, bednarzy, browarników, cieśli, drukarzy, garncarzy, guzikarzy, introligatorów, kapeluszników, kołodziei, kowali, krawców, kuśnierzy, ludwisarzy, malarzy, młynarzy, murarzy, muzykantów, piekarzy, rymarzy, rzeźników, stolarzy, szklarzy, z lat 1525–1791, 69 j.a.
Szczecin – bractwo kurkowe, dochodzenia sądowe w sprawach: zdrad małżeńskich, ciąży, długów, spadków, szczecińskie bractwo kurkowe, z lat 1553–1672, 6 j.a.

Część (Pars) II.
Miasto Banie (Bahn), organizacja sądownictwa, 1787 rok, 1 j.a.
Miasto Białogard (Belgard), przywileje, władze miejskie, sądownictwo, posiadłości ziemskie, pastwiska, spadki i spuścizny, kontrybucje, niepokoje i rozruchy, gildia kupiecka, handel, cła, jarmarki, rybołówstwo, cechy: garbarzy, garncarzy krawców, piekarzy, piwowarów, szewców, szklarzy, sukienników, ordynki miejskie, rodzina von Versen, z lat 1555–1777, 84 j.a.
Zarząd Białogard, zamek białogardzki, urzędnicy, sądownictwo, dochody, nadzór policyjny, powinności poddanych, długi i zastawy, pożyczki, spory o ziemię, sprawy lasów, granice dóbr zarządu, cegielnie, młyny, karczmy, żegluga na Parsęcie, naprawa dróg i mostów, jarmarki, rodziny von Kleist, von Zitzewitz, von Podewils, z lat 1550–1721, 120 j.a.
Zarząd Bytów (Bütow), archiwum budowa kościołów, z lat 1611–1697, 2 j.a.
Miasto Czaplinek (Tempelburg) i zarząd w Drahimiu (Alt Draheim), przywileje, sądownictwo, szkoła i kościół w domenie drahimskiej, z lat 1699–1743, 4 j.a.
Miasto Darłowo (Rügenwalde), wybory władz miejskich, ratusz, urzędnicy, skarbowość, cła, karczmy, apteki, port, cechy: bednarzy, balwierzy, kowali, krawców, piekarzy, stolarzy, szewców, bractwo kurkowe, pożary, kwaterunki, informacje o Sianowie (Zanow), sadownictwo, z lat 1568–1770, 49 j.a.
Zarząd Darłowo, urzędnicy, granice, informacje o miejscowościach domeny, listy lenne, żegluga, transport zboża, stawy, rzeki, rybołówstwo, mosty, drogi, pożary, sądownictwo, klasztory, z lat [1343] 1462–1793, 34 j.a.
Miasto Dąbie (Altdamm), przywileje, własność, granice miasta, młyny, browarnictwo, karczmy, apteka, żegluga, mosty, drogi, pożary, cechy: bednarzy, garbarzy, garncarzy, krawców, płócienników, rzeźników, szewców, bractwo kurkowe, sądownictwo, z lat 1570–1674, 34 j.a.
Zarząd Dolice (Dölitz), Marianowo (Marienfliess), Szadzko (Saatzig), rozporządzenia wizytacje, urzędnicy, granice, powinności poddanych, dzierżawy, kwaterunki, podwody, zasiewy, uprawa chmielu, handel bydłem i skórami, młyny, rybołówstwo, polowania, jarmarki, gorzelnia, klasztor w Marianowie, naprawa dróg i mostów, sądownictwo, długi, z lat 1511–1751, 150 j.a.
Miasto Gartz a/O., przywileje, wybory, własność miejska, informacje o poszczególnych miejscowościach, cło, młyny, rybołówstwo, handel, jarmarki, poczta, kwaterunki, cechy: garbarzy, płócienników, tkaczy, gildia kramarzy, bractwo kurkowe, klasztor, sprawy kościoła, z lat [1262] 1550–1758, 33 j.a.
Miasto Goleniów (Gollnow), przywileje, granice, własność, podatki, pożary, tumulty, polowania, gorzelnie, karczmy, handel, żegluga, cła, apteki, młyny, rybołówstwo, cechy: bednarzy, browarników, krawców, piekarzy, płócienników, rzeźników, tkaczy, gildie kupców i kramarzy, bractwo kurkowe, sądownictwo, z lat [1314] 1500–1698, 36 j.a.
Miasto Gryfice (Greifenberg), ratusz, urzędnicy, dochody, dobra miejskie, nieruchomości, podatki, kontrybucje, pożary, remonty dróg, mostów, grobli, młyny, karczmy, handel, cła, cechy: bednarzy, browarników, garbarzy, krawców, kuśnierzy, piekarzy, płócienników, szewców, bractwo kurkowe, sądownictwo, z lat 1488–1810, 47 j.a.
Miasto Gryfino (Greifenhagen), magistrat, powinności mieszczan, dochody miejskie, sądownictwo, z lat 1742–1809, 16 j.a.
Zarząd Hohen-Selchow, spory graniczne, podatki, sprawy kupna-sprzedaży, spory z miastem Gartz a/O., z lat 1528–1674, 14 j.a.
Miasto Kamień Pomorski (Cammin i/P.), urzędnicy miejscy, spory miasta z Kapitułą Kamieńską, podatki, akcyzy, kontrybucje, militaria, cech: krawców, piekarzy, szewców, kupcy, handel, cła, jarmarki, karczmy, apteka, polowania, rybołówstwo, pożar miasta (1709), rodzina von Carnitz, z lat 1555–1718, 36 j.a.
Zarząd Kołbacz (Kolbatz), urzędnicy, inwentarze dóbr, dochody, podatki, sprawy granic, remonty dróg, polowania, rybołówstwo, młyny, cegielnie, tartaki, sądownictwo, miasteczko Wierzbno (Werben), klasztor w Kołbaczu, rodzina von Petersdorf, z lat [1209] 1498–1795, 98 j.a.
Miasto Lębork (Lauenburg), sprawy ogólne dotyczące miasta, z lat 1579–1772, 1 j.a.
Zarząd Lębork, apelacje do sądu w Szczecinie, stosunki z Polską, akcyza, spory graniczne, w tym z Polską, młyny, łąki, rybołówstwo, prawo brzegowe, z lat 1576–1782, 21 j.a.
Miasto Nowogard (Naugard), urzędnicy, remont ratusza, sądownictwo, spory graniczne, z lat 1749–1810, 9 j.a.
Zarząd Pełczyce (Bernstein), finanse, sądownictwo, jarmarki, sprawy kościelne, szkoły, szpitale, z lat 1736–1805, 12 j.a.
Miasto Pyrzyce (Pyritz), prawa i statuty, ratusz, urzędnicy, informacje o poszczególnych miejscowościach, cła, jarmarki, rybołówstwo, młyny i podatki, prawo patronatu, drogi, mosty, gorzelnie, cechy: kołodziej, kuśnierzy, krawców, piekarzy, płócienników, szewców, tkaczy, klasztor żeński, sądownictwo, z lat 1533–1802, 53 j.a.
Zarząd Pyrzyce, urzędnicy, wizytacje, wizytacje, podatki, dzierżawy, polowania, rybołówstwo, apteka, młyny, drogi, sądownictwo, tumulty, spory zarządu ze szlachtą, kościołem i poddanymi, z lat 1500–1698, 46 j.a.
Zarząd Sowno (Zowen), urzędnicy, rachunki, sprawy granic, cła, remonty dróg i mostów, młyny, owczarnie, karczmy, łąki, budownictwo, sądownictwo, z lat 1572–1748, 30 j.a.
Miasto Sławno (Schlawe), przywileje, urzędnicy miejscy, własność, finanse, sprawy szkolne, jarmarki, cechy: browarników, piekarzy, płócienników, złotników, kupcy, apteki, cła, handel, młyny, rybołówstwo, naprawy dróg, mostów i grobli, sądownictwo, testamenty, z lat 1533–1713, 53 j.a.
Miasto Słupsk (Stolp), statuty, urzędnicy, ratusz, spory z książętami, granice i własność miasta, regulacja rzeki Słupi, mosty, tamy, drogi, cła, jarmarki, młyny, instytucje dobroczynne, militaria, sądownictwo, tumulty, klasztor żeński, browarnictwo, rybołówstwo, podatki, port w Ustce (Stolpmünde), cechy: garbarzy, kowali, krawców, kuśnierzy, siodlarzy, stolarzy, szlifierzy bursztynu, tkaczy, z lat 1538–1778, 152 j.a.
Zarząd Słupsk, granice, informacje na temat miejscowości i folwarków, lasy, polowania, z lat [1496] 1539–1664, 20 j.a.
Miasto Stargard Szczeciński (Stargard i/P.), urzędnicy, wybory do rady miejskiej, podatki, długi miasta, własność miejska, odbudowa spalonego ratusza, spory ze Szczecinem, Wolinem i Kapitułą Katedralną w Kamieniu Pomorskim, szlachtą, mieszczanami, handel, cła, jarmarki, polowania, rybołówstwo, Żydzi, apteka, cechy: garncarzy, krawców, murarzy, piekarzy, rzeźników, sukienników, tkaczy i złotników, sądownictwo, tumulty, sprawy opiekuństwa, z lat [1280] 1536–1790, 214 j.a.
Zarząd Stepnica (Stepenitz), sprawy graniczne, spory o łąki, pastwiska i powinności, niepokoje i tumulty, sądownictwo, z lat 1719–1789, 16 j.a.
Zarząd Szczecin, wizytacje dóbr, rachunki, informacje o poszczególnych wsiach zarządu, kuźnia miedzi, młyny książęce, budowa wodociągu, przebudowa zamku szczecińskiego, organy w kościele zamkowym, dom Loitzów, zbrojownia w Szczecinie, cła, sądownictwo, długi, sprawy spadkowe, spory graniczne, klasztory, polowania, drukarnia książęca, ordynek dla pasterzy, książęca służba dworska, z lat 1529–1698, 75 j.a.
Miasto Szczecinek (Neustettin), przywileje, ratusz, własność miejska, wybory władz, granice posiadłości miejskich, sądownictwo, procesy, gildia kupiecka, kramarze, apteka, karczmy, gorzelnie, jarmarki, młyny, cechy: browarników, kowali, krawców, piekarzy, płócienników, rzeźników, stolarzy, szewców, sprawy religijne i kościelne, rodzina Herzberg, z lat 1517–1757, 59 j.a.
Zarząd Szczecinek, reskrypty i zarządzenia, urzędnicy, rachunki, spory graniczne, zakładanie nowych folwarków, regulacje łanów, powinności poddanych, rybołówstwo, młyny, karczmy, handel solą, huta szkła, naprawa dróg i mostów, sądownictwo, procesy, informacje o mieście Okonek (Ratzebuhr), dożywocie księżnych, stosunki z szlachtą polską, rodzina von Osten, z lat 1528–1828, 196 j.a.
Miasto Trzebiatów (Treptow a/R.), przywileje, urzędnicy, własność miejska, granice, skarbowość, długi, zaburzenia, tumulty, pożary, handel, żegluga, jarmarki, apteka, karczmy, młyny, polowania, cechy: bednarzy, browarników, grabarzy, kowali, kuśnierzy, krawców, płócienników, gildia kupiecka, bractwo kurkowe, budownictwo, sądownictwo, z lat [1289] 1536–1706, 63 j.a.
Zarząd Trzebiatów, wizytacje, urzędnicy, inwentarze, nieruchomości, podatki, dzierżawy, lustracje folwarków i wiosek, łąki, pastwiska, rybołówstwo, handel solą, remonty dróg, mostów, grobli, sądownictwo, klasztory w Białobokach (Belbuck) i Trzebiatowie, z lat 1467–1707, 54 j.a.
Miasto Widuchowa (Fiddichow), urząd burmistrza, korespondencja, z lat 1770–1785, 2 j.a.
Miasto Wolin (Wollin), przywileje, nieruchomości, rybołówstwo, polowania, handel i żegluga, cechy: browarników, dekarzy, kowali, krawców, kuśnierzy, piekarzy, ceny żywności, sądownictwo, z lat 1526–1637, 17 j.a.
Zarząd Wolin, rozporządzenia, wizytacje, urzędnicy, rachunki, inwentarze i nieruchomości, młyny, rybołówstwo, sprawy graniczne, naprawa dróg, mostów, polowania, cła, klasztor żeński, sądownictwo, rodzina von Apenburg, z lat 1540–1720, 48 j.a.
Wojna trzydziestoletnia, inwazja wojsk cesarskich na Pomorze, przybycie armii szwedzkiej, blokada Kołobrzegu, fortyfikacje miast, magazyny żywnościowe, zakwaterowanie wojsk cesarskich i szwedzkich w miastach pomorskich: Baniach, Białogardzie, Bytowie, Chociwlu, Darłowie, Dobrej Nowogardzkiej, Gartz, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Karlinie, Kołobrzegu, Lęborku, Łobzie, Maszewie, Miastku, Nowogardzie, Płotach, Połczynie, Pyrzycach, Resku, Sławnie, Słupsku, Stargardzie, Suchaniu, Szadzku, Szczecinie, Szczecinku, Trzebiatowie, Węgorzynie, Wolinie, kontrybucje i podatki (w poszczególnych miejscowościach Pomorza), układ stralsundzki, szkody wyrządzone przez wojska, likwidacja szkód i zniszczeń, z lat 1616–1687, 183 j.a.

Część (Pars) III
Miasto Kołobrzeg (Kolberg), sprawy kościelne, reformacja, wizytacje kościołów w Kołobrzegu i Koszalinie, wizytacje szpitali, obsada stanowisk, dochody, budowa kościołów, klasztory, przywileje, matrykuły i konwent kapituły w Kołobrzegu, jej jurysdykcja, rachunki, liturgia, spory z książętami, zarządzenia superintendenta, szkoły, z lat 1544–1799, 45 j.a.
Kościół w Księstwie Kamieńskim, wizytacje i matrykuły kościołów w synodzie kołobrzeskim, obsada, dochody kościołów, prawo patronackie, klasztory, szpitale, szkolnictwo, z lat 1501–1696, 28 j.a.
Synod Chociwel, wizytacje, matrykuły i inwentarze kościelne, obsada stanowisk, dochody, sądownictwo, z lat 1560–1658, 16 j.a.
.Kościoły w Koszalinie (Köslin), wizytacje, matrykuły, obsada stanowisk, dochody, remonty i budowa kościołów, prawa patronatu, sądownictwo, z lat [1416]–1794, 32 j.a.
dalej
Prawo kościelne, egzekwowanie prawa kanonicznego, spory teologiczne, sprawozdanie synodu kościelnego w Szczecinie, procesy o czary, z lat 1576–1668, 4 j. a.
Lenno, postępowania kancelarii lennej przeciwko szlachcie, przysięgi i powinności lenne, księgi lenników, spory, z lata 1515–1651, 25 j.a.
Granica Księstwa Kamieńskiego, spory graniczne księstwa, a także poszczególnych miast, domen, folwarków i wsi, opisy granic, z lat 1512–1754, 60 j.a.
Sejmiki w Księstwie Kamieńskim, obrady sejmików, kontrybucje, zakwaterowanie wojsk brandenburskich, cesarskich i szwedzkich, podatki, uzgodnienia odnośnie sukcesji księstwa, z lat 1547–1685, 101 j.a.
Biskupi kamieńscy, wybory biskupów, ich kazania, hołdy lenne, postulaty biskupów, podatek na rzecz Rzeszy, propozycja Zygmunta III Wazy dotycząca obsady stanowiska biskupa kamieńskiego przez swego syna, z lat 1545–1636, 15 j.a.
Powinności stanów, przywileje, podatki i obronność, z 1563 r., 1 j.a.
Stosunek prawny Księstwa Kamieńskiego do cesarstwa niemieckiego, stan prawny księstwa, uchwały Reichstagów, musterungi i przygotowania wojenne w księstwie, przemarsze wojsk obcych, podatki na wojnę z Turcją, z lat 1544–1626, 22 j.a.
Probostwo w Kołobrzegu, sprawy graniczne, własność kościelna, obsada stanowiska proboszcza, podatek na rzecz cesarstwa, z lat 1562–1589, 5 j. a.
Miasto Karlino (Körlin), przywileje, urzędnicy, nieruchomości, granice miasta, cechy: garbarze, kołodzieje, krawcy, piwowarzy, szewcy, fundacja dobroczynna dla panien, młyny, z lat 1568–1802, 22 j.a.
Kołobrzeg – cechy, przynależność i koncesje cechów: balwierzy, browarników, bednarzy, kowali, krawców, piwowarów, puszkarzy, igielników, rymarzy, szlifierzy bursztynu, siodlarzy, tkaczy, szewców, złotników, apteka, saliny, karczma, z lat 1554–1698, 21 j.a.
Stosunki Księstwa Kamieńskiego z Sądem Kameralnym Rzeszy, opłaty na rzecz sądu cesarskiego, adwokaci i prokuratorzy, z lat 1521–1628, 2 j.a.
Miasto i zarząd Bobolice, granice miasta, nieruchomości, cechy: browarników, kowali, płatnerzy, szewców, apteka, sąd zamkowy, granice zarządu domeny, wizytacje, cło i prawo patronatu, urzędnicy, spory o pastwiska i pola, informacje o miejscowościach na terenie domeny, z lat 1578–1775, 21 j.a.
Zarząd Koszalin, spory rodziny Podewils o kanonie w Strzeżewicach (Streitzker), z lat 1643–1655, 1 j.a.
Varia, rejestr dochodów kapituły w Kołobrzegu, dawne inwentarze, z lat 1472–1854, 8 j.a.
Mapy, rękopiśmienne, wielobarwne, oryginalne stanowiące załączniki do poszczególnych spraw i posiadające ich sygnaturę. Informują o posiadłościach książęcych, szlacheckich i miejskich, podziałach majątkowych, sporach i pomiarach granicznych, przebiegu granic posiadłości, rezultatach spornych spraw majątkowych rozstrzyganych przez sąd książęcy. Na mapach z reguły zaznaczono przebieg poszczególnych fragmentów granic dóbr, wyjątek stanowi mapa całej wyspy Wolin z 1654 roku. Obejmują swym zasięgiem obszar historycznego Księstwa Szczecińskiego. Tylko sześć jednostek posiada skalę wyrażoną w prętach reńskich, w przeliczeniu jest to skala ok. 1:4000 i 1:5000, z lat [1561] 1594–1801, 28 j.a. (mapy są częścią poszczególnych jednostek aktowych, posiadając ich sygnaturę).

Planowanie dopływów i brakowania

Akt zespołu się nie brakuje, a także nie planuje się kolejnych dopływów do zespołu, który stanowi historyczną spuściznę po księstwie pomorskim i władztwie brandenbursko-pruskim na Pomorzu do czasów wojen napoleońskich, do początku XIX wieku.

Accruals

Nie planuje się dopływów do zespołu.

Sposób uporządkowania

Zespół został opracowany metodą poprzez otworzenie układu registratury w czasach książęcych, w oparciu o jej układ z 1642 roku.

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Nie ma ograniczeń w dostępie do akt, które są udostępniane w formie mikrofilmu w pracowni naukowej.

Warunki reprodukcji

Według przepisów ogólnych obowiązujących w Archiwum Państwowym w Szczecinie

Język materiału

  • łaciński
  • niemiecki
  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Oryginalne akta są udostępniane w wyjątkowych sytuacjach, użytkownik otrzymuje akta na mikrofilmie.

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy
przewodnik po zespole: Podralski J., Archiwum Książąt Szczecińskich, t. 1–2, Szczecin 1991.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Narodowe Archiwum Cyfrowe - repozytorium mikrofilmów

Powiązane jednostki opisu

Landesarchiv Greifswald - przechowany jest fragment zespołu -
Ponadto uzupełnieniem dla zespołu są akta zespołów:
Archiwum Książąt Wołogoskich (PL-65 3)
Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie (PL-65 4)

Informacja o publikacji

Medem L. von, Das Königliche Provinzialarchiv zu Stettin, „Zeitschrift für Archivkunde, Diplomatik und Geschichte”, Bd. 2,1835.
Podralski J., Akta Archiwum Książąt Szczecińskich przejęte z Niemieckiej Republiki Demokratycznej w roku 1962, „Archeion”, t. 60, 1974.
Randt E., Hundert Jahre Archivpflege in Pommern im Überblick, Monatsblätter, 1938, H. 4.
Świadectwa historii Pomorza. Księstwo pomorskie 1140–1648. Zeugnisse pommerscher Geschichte. Herzogtum Pommern 1140–1648, red. K. Kozłowski, M. Schoebel, Szczecin–Greifswald 1999.
Turek–Kwiatkowska L., Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808–1914, Warszawa 1968.
Wielopolski A., Archiwum Książąt Szczecińskich, „Archeion”, t. 38, 1962.
Wielopolski A., Materiały źródłowe do dziejów Polski w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Archeion”, t. 27, 1957.

Blok uwag

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Archiuwm Państwowe w Szczecinie

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

30.01.2014.

Język(i)

  • afrihili
  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Paweł Gut

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+